Karácsonyi körlevél
ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”
(Lukács evangéliuma 2. rész 14. vers)

Kedves Testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2017., Egyházközségünk fennállásának 427., a reformáció 500. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy ebben az esztendőben is megtartott bennünket, folytathattuk gyülekezetünkért való szolgálatainkat és missziói alkalmainkat is.
Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti hivatali helyiségünkben vagy csekken is), perselyes és egyéb adományaiért.
Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, vakációs bibliahétre, konfirmációra, az ifjúsági hétre és ifjúságunk nyári táborozására nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára (400 db.) nyújtott adományért. Ebben a tanévben 799 gyermek tanul református hittant, heti 63 hittanórában. A sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. „ …megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20.: 35).
      Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi Karácsonya (162 csomag) és az Egy Doboznyi Szeretet programot (77 doboz), valamint a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot. Megköszönjük a Magyarországi Református Egyház támogatását is, technikai száma: 0066. Az elmúlt év október havában az Egyházközség a Magyar Református Szeretetszolgálattól 3 raklap almát kapott, amit iskolánk, óvodánk, berettyóújfalui iskolák és óvodák, valamint a gyülekezet tagjai között osztottunk szét.
      Nagytiszteletű Kozma Mihályné lelkipásztor azzal a kéréssel fordult főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úrhoz, hogy vonja vissza berettyóújfalui beosztott lelkészi kirendelését. Nagytiszteletű asszony 2017. szeptember  01-től Budapest – Zuglói lelkész és hitoktató. Helyére főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr 2017. szeptember 01-től, nagytiszteletű Szabóné Nagy Andrea lelkipásztort rendelte ki gyülekezetünkbe beosztott lelkésznek és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába vallástanárnak. Életükre, szolgálatukra, szeretteikre Isten gazdag áldását kívánjuk Egyházközségünk nevében.

Isten kegyelméből az elmúlt esztendők alatt több nagy összegű felújítási munkát tudtunk elvégezni Templomunkon nagy részben pályázati forrásokból, összefogva Berettyóújfalu Város Önkormányzatával:
       2011-ben a templomhajó feletti tetőszerkezet cseréje 45.520.010-Ft volt. Ez a pályázat 15 %-os önerőt igényelt (6.734.515-Ft), melyet az Egyházközség a közbeszerzői díjjal együtt (625.000-Ft), önerőből gazdálkodott ki. 2015-ben a Templom toronysisakjának helyreállítása, a károsult fa fedélszéki elemeinek cseréje, valamint a Templom körül az esővizet elvezető szivárgó építése és utólagos falszigetelés 39.090.600-Ft volt. Ebben a pályázatban az Egyházközség a közbeszerzői díjat (381.000-Ft) és a műszaki ellenőrzés díját
(609.600-Ft), önerőből gazdálkodta ki.
Szintén 2015-ben került sor a templomhajó feletti mennyezeti nádvakolat cseréjére, valamint a födémgerendák megerősítésére 12.584.000-Ft összegben, melyben (4.584.000-Ft-os) egyházkerületi támogatás is volt. Ugyanebben az évben
Templomunk toronyórája teljes belső felújításon esett át 393.700-Ft összegben, két presbiter testvérünk adományából.  Köszönet minden jókedvű adakozónak, az Egyházkerületnek és a Város Önkormányzatának. 2015. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki egyházi közösségi központok felújítására, amelyet benyújtottunk 5.000.000-Ft-os összegben, a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti közösségi központ részleges felújítására. Ez forráshiány miatt nem nyert támogatást.

       A 2016-os esztendőben sor került a Kálvin tér 6. szám alatti parókia földszintjének belső felújítására (festés, mázolás, parkettacsiszolás, melléképület és garázs) 4.076.535-Ft. összegben (A Tiszántúli Református Egyházkerület 2.500.000-Ft-al támogatta a parókia felújítását).
2016. szeptember hónapban sor kerülhetett önerőből a Wesselényi utcai Imaház tetőcseréjére is 2.213.009-Ft-os összegben, ami azért vált szükségessé, mert a tető több helyen beázott.
A Kálvin tér 3. szám alatti Gyülekezeti Központunk udvar felőli falszerkezete az utóbbi években erőteljesen megrepedezett. Az elkészült talajmechanikai szakvélemény alapján szükségessé vált az alap megerősítése injektálásos módszerrel, a megsüllyedt falszakasz felvarrása és acélszerkezettel való megerősítése is, melynek anyagi terheit az iskolával közösen hordoztuk.
Az Egyházközségre eső önerő 1.329.087-Ft. volt. November hónapban került sor az Iskola új közösségi termének, dísztermének ünnepélyes átadására, melynek költségét az intézmény gazdálkodta ki.
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola felajánlotta gyülekezetünknek, hogy a Templomban 14 sor padra új padfűtést szereltet 2016. december hónapban. Ennek költségét az iskola hordozta, mely 1.321.562-Ft volt, és Karácsonyra elkészült, amit köszönünk az Iskolának.
2016. november végén az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki egyházi közösségi központok felújítására is, a megpályázható felső határ 5.000.000-Ft volt. Az Egyházközség ezt a pályázatot benyújtotta a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti közösségi központ részleges felújítására (gyülekezeti terem, hivatali helyiségek, ablakok és ajtók cseréje, szellőzővakolat és színezés az utcafronton és a belső udvar felé eső részen, valamint festés és mázolás). Ez forráshiány miatt nem nyert támogatást.
2017. szeptember végén a Miniszterelnökség adatszolgáltatást kért minden gyülekezettől az előttünk lévő fejlesztési, felújítási tervekről (Templomunk további felújítását, a Liszt Orgonát, a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti központ teljes felújítását, kávéháztól a kántori lakásig, valamint a Wesselényi utcai Imaházat tüntettük fel). Az Egyházközség egyeztetve Virányi Zsolt egyházkerületi műemléki tanácsos úrral és Vári Attila egyházkerületi főépítész úrral, orgonaművész és orgonaépítő testvérekkel, a következő tájékoztatást adta:
A Berettyóújfalui Református Templom felújítása: vakolat javítás kívül és belül, színezés, festés, mázolás, nyílászáró csere, padok cseréje, elektromos hálózat cseréje a falban, világítás korszerűsítés, a belső járószinti padlózat cseréje, fűtés korszerűsítés, torony - lépcsőház cseréje, hangosítás, templomkert parkosítása. Összege megközelítőleg:  350.000.000-Ft.
A Berettyóújfalui Református Templom Liszt orgonájának felújítása. Összege megközelítőleg:  120.000.000-Ft.
A Berettyóújfalui Református Egyházközség Kálvin tér 3. sz. alatti Gyülekezeti Központjának felújítása az épület teljes egészében: falszigetelés, vakolatjavítás, színezés, festés, mázolás, nyílászárók cseréje, elektromos hálózat cseréje. Összege megközelítőleg: 100.000.000-Ft.
A Berettyóújfalui Református Egyházközség Wesselényi utcai Imaházának felújítása: nyílászárók cseréje, az elektromos hálózat cseréje a falban, festés mázolás, homlokzatjavítás.
Összege megközelítőleg: 20.000.000-Ft.
Ezekre is keressük a pályázati forrásokat, melyben segítségünkre vannak a Tiszántúli Református Egyházkerület pályázatírói, Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala és a Bihari Múzeum, akik jelzik, ha van kiírva olyan pályázat, amit gyülekeztünk be tud nyújtani.


A 2017- es esztendőben nem volt kiírva olyan pályázat, amit az Egyházközség be tudott volna nyújtani, de Isten kegyelméből mégis tudtunk előre haladni. Az elmúlt időszakban egy család 400 db. párnát, egy testvérünk elektronikus hangszert (Casio WK-3300), egy másik család pedig új hangfalat adományozott templomi használatra. Felújítottuk a Wesselényi utcai Imaház teljes fűtésrendszerét, melyet két család adományozott gyülekezetünknek (150.000-Ft). A nyár folyamán gyülekezeti tagok adományából új függöny került a Wesselényi utcai Imaház ablakaira és egy testvérünk felújíttatta a hirdetőtáblát.
Minden adományért, elvégzett munkáért az Örökkévaló Istennek adunk hálát, és hozzá fohászkodunk az előttünk álló feladatok elvégzéséért is.
 
        A Szivárvány Református Óvoda három csoportban 85 óvodás gyermeket, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 378 diákot nevel. Köszönjük az iskola és az óvoda Istentiszteleti alkalmainkon való szolgálatát. Az állami fenntartású oktatási intézményekben 336 gyermek választotta a református hit és erkölcstant ebben a tanévben. Istennek adunk hálát a gyerekek között folyó szolgálatért is.
Köszönjük minden kedves testvérünknek a gyülekezet ügyéért való fáradozását!

       2016-ban az Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumától 100.000-Ft-ot nyert tudományos konferenciák tartására a REFORMÁCIÓ 500. évfordulója alkalmából. A konferenciát a Bihari Múzeummal együtt valósítottuk meg október 26-án a Múzeum nagytermében.
Rendszeres programokkal készültünk a 2017-es esztendőre, hogy ezt a kerek évfordulót méltó módon ünnepeljük meg Berettyóújfaluban is, illetve részt vettünk egyházmegyei, egyházkerületi és országos rendezvényeken. 2016. november hónapban presbiteri találkozón vettünk részt Komádiban, a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében. Szintén november hónapban generációk közti találkozó volt Biharkeresztesen, a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében. Címe: Az én egyháztörténetem.
2016. december
hónapban jótékonysági hangversenyt szerveztünk Tornyi Blanka énekművész és Fejszés Dániel kántor szolgálatával. 2017. január hónapban volt Budapesten a Művészetek Palotájában a reformáció 500. évfordulójának ökumenikus megnyitója, január végén pedig a Debreceni Református Nagytemplomban. Szintén ebben a hónapban egyhetes vándorkiállítás volt az Iskola új emeleti közösségi termében „Protestáns Iskolatörténeti Mozaik” címmel.
Február hónapban volt iskolánk jótékonysági estje a Városi Sportcsarnokban, több mint 500 fő részvételével.
Március hónapban részt vettünk különjárati autóbusszal a Lipcsei Tamás Templom fiúkórusának hangversenyén a Debreceni Református Nagytemplomban.
Április hónapban különjárati autóbusszal voltunk Balmazújvároson a Tiszántúli Református Egyházkerület „Hirdesd az Igét” című rendezvényén. A regionális találkozóra három egyházmegye gyülekezeteit, a biharit, a debrecenit és a hajdúvidékit várták a szervezők. Szintén április hónapban a Bihari Múzeum kiállítást rendezett a magyar és a bihari cserkészmozgalom 110 éves történetével kapcsolatosan. Április hónapban volt a Diószegi Kis István Református Általános Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá avatása is. Szintén ebben a hónapban Váradi Gyula testvérünk 80 db. énekeskönyvet adományozott gyülekezetünknek, valamint a reformáció 500. évfordulója alkalmából Görbedi András testvérünk négy, több száz oldalas kötetet ajándékozott: A Berettyóújfalui Presbitérium kialakulásának története (Déry múzeum Debrecen 1. helyezés), A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház névtára (Déry múzeum Debrecen 1. helyezés), A Berettyóújfalui Református Templom története (Déry múzeum Debrecen 2. helyezés) és A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház Eklézsia története 1590 – 2010. A köteteket saját kutatómunkája nyomán készítette el.
Május
hónapban vetélkedő volt a térség középiskolái között a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Bihari Múzeum szervezésében. Szintén május hónapban Református Zenei Fesztivál volt Budapesten és Debrecenben is. Ugyan ebben hónapban jótékonysági hangversenyt szerveztünk Tornyi Blanka énekművész és Fejszés Dániel kántor szolgálatával a Templomban. Berettyóújfalu Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselőtestületi ülésen díszpolgári címet kapott Dr. Oláh Éva, a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászatai Intézet Emeritus Professzora, Oláh Zsigmond mártírlelkész lánya. Június hónapban volt a Szivárvány Református Óvoda nagycsoportosainak ballagási ünnepsége és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola végzős diákjainak ballagási ünnepi istentisztelete. Szintén június hónapban részt vettünk Debrecenben a Magyar Református Egyház Közös Zsinatán és az azt követő úrvacsorás Istentiszteleten. Júliusban Vakációs Bibliahetet és Ifjúsági Hetet szerveztünk gyerekek és fiatalok számára 160 fő részvételével.
Július végén „Protestálok”című színpadi előadás volt a Templomban a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Szegedi Cédrus Színház előadásában. A nyár folyamán nyugdíjba vonult Kari Sándorné óvodavezető testvérünk, akinek megköszönjük hűséges szolgálatát. Főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr a Szivárvány Református Óvoda vezetésével Hegymegi Enikő testvérünket bízta meg, egyben a következő ciklusra is kinevezte a Diószegi Kis István Református Általános Iskola élére László Vilmos Csongor igazgató urat.
Mindkét intézményvezető életére, szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.
Augusztus
hónapban Ifjúsági Hét volt Balatonszárszón a Református Fiatalok Szövetségének szervezésében. Szintén ebben a hónapban Ifjúsági Hét volt Balatonfenyvesen gyülekezetünk szervezésében. Augusztus végén gyülekezeti kirándulás volt Nagyszalontára, Temesvárra és Aradra, Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szeptember hónapban családi tudáspróba volt az interneten a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Bihari Múzeum szervezésében, egyben „A Református Debrecen” című kiállítás is láthattuk ugyanitt.
Október
hónapban volt a KÁLVIN  EMLÉKDOMBORMŰ átadása a REFORMÁCIÓ  500. évfordulója alkalmából, megemlékeztünk a presbitérium megalakulásának 210. évfordulójáról (1807.), és a református iskola megépítésének 90. évfordulójáról (1927.), a Diószegi Kis István Református Általános Iskola szolgálatával a Templomban. Ezt követően megkoszorúztuk Iskola előterében lévő iskolaépítő presbiterek emléktábláját. Szintén október hónapban volt a Bihari Múzeum szervezésében, a református óvodapedagógusok napja. A reformáció hónapjában a VÁRADI és a VIZSOLYI  BIBLIA születése című előadás volt a Nadányi Zoltán Művelődési Ház szervezésében.
A II. Világháború berettyóújfalui áldozataira és Oláh Zsigmond mártírlelkészre emlékeztünk Istentiszteleten, melynek végén megkoszorúztuk a Templom előterében lévő domborművet és a Templom melletti hősi emlékművet. Szeretetvendégség zárta az emlékezést. 500 éves a REFORMÁCIÓ címen, esti kvíz közösségi agymozgató játék volt a Nadányi Zoltán Művelődési Ház szervezésében.  Október végén a  REFORMÁCIÓ 500 Ünnepi Istentiszteleten, a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar szolgált. Megtekinthető volt Magyar László István, tanár-presbiter Biblia-kiállítása. Szintén október végén egyházmegyei reformációs Istentisztelet volt az egyházmegye gyülekezetei számára Biharkeresztesen, úrvacsorával egybekötve. „ÉN LUTHER” címen Marosszéki Tamás egyéni estje volt a Nadányi Zoltán Művelődési Házban, Dr. Luther Márton önmagáról című írása alapján. Október 31-én a Reformáció Ünnepén REFORMÁCIÓ  500  NEMZETI  MEGEMLÉKEZÉS volt a Budapesti Papp László Sportarénában. Október 31-én avatták DEBRECENBEN a Nagytemplom és a Kollégium közötti emlékkertben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából elkészült emlékművet.
Ezt követően Ünnepi Istentisztelet volt a Debreceni Református Nagytemplomban, a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezetei számára. November elején tartottuk gyülekeztünkben az egyházközségi választói közgyűlést. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a 2017. december 31-én leköszönő presbiter testvérek szolgálatát. Egyben Isten áldását kérjük a 2018. január 1-től szolgáló presbiter testvérek életére. November hó végén Mikulás ünnepséget tartottunk a kisgyermekes családok részére.

       A felújítási munkák mellett nagy hangsúlyt fektetünk a misszióra, a szeretetszolgálatra, közösségi programok szervezésére: családlátogatás, gyülekezeti tagok meglátogatása, beteglátogatás családoknál és a kórházban, kórházi és házi betegúrvacsorás alkalmak, hittanosok és konfirmandusok meglátogatása, hátrányos helyzetű családok meglátogatása – segítése svájci és helyi ruha adománnyal, szeretetszolgálattól alma adomány kiosztása, használtbútor és egyéb adomány gyűjtése és továbbítása rászoruló családoknak, adventi – virágvasárnapi – pünkösdi játszóház gyerekek számára, nyári ifjúsági hét, vakációs bibliahét, balatoni ifjúsági hét, Istentiszteletek a kórházban, a Fényes Ház Idősek Otthonában, a Mátyás utcai otthonban, testvérgyülekezeti találkozó, legátus fogadása az ünnepi alkalmakra, szeretethíd református önkéntes nap,  gyülekezeti kirándulások…

Az adventi és karácsonyi híreink Istentiszteleti alkalmaink után átvehetőek,
olvashatók a decemberi Bihari Hírlapban és az Egyházközség honlapján.
Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk  Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
Áldáskívánással 2017. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.
 
< Előző   Következő >