Karácsonyi Körlevél


Berettyóújfalui Református Egyházközség
4100-Berettyóújfalu, Kálvin tér 3. sz. Tel.: 06-54-402-619     
www.reformatusbujfalu.hu    www.toldirefsuli.hu

 ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL
„Mert született néktek ma a Megtartó,
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában”(Lukács ev. 2,11)

Kedves testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2009. évfordulóján, Kálvin János emlékév alkalmából, nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk Istennek, hogy a  válságos idők alatt is megtartott bennünket.      
Ez esztendő végén is hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Rt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott egyházfenntartói hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, csekken, valamint presbiter testvéreinknél is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük emellett úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, ifjúságunk nyári táborozására, vakációs bibliahétre nyújtott támogatást is. Köszönettel tartozunk továbbá a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 480 hittanosunk van, heti 40 hittanórában, a vasárnapi iskolai alkalommal együtt.  Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi segítségért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. Igaz tehát az Ige:  „…ismeritek  a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok .” (II. Korintus 8.: 9).
Támogattuk a Daganatos Gyermekekért, Bethesda Kórházért, Hópihe, Jó Szívvel a Beteg Gyermekekért, Felhőcske, Szent Vitus, Gyermekmosoly alapítványokat, valamint a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi programot is.
       Megköszönjük egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja az iskola, a templom, az ifjúság és egyéb egyházi feladatok támogatása.
       A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

       A városközpont rehabilitációs pályázatában az Egyházközség konzorciumi partnerként szerepel Berettyóújfalu Város Önkormányzatával. Beadtuk a templomhajó feletti tetőszerkezet kiviteli engedélyes helyreállítási tervét, melyre 45.000.000-Ft áll rendelkezésre az Önkormányzat által elnyert összegből.  Ha a Jó Atya engedi és élünk, 2010. februárjában kötjük meg a szerződést a felettes szervekkel. A munkálatok 2010. Pünkösd ünnepe után kezdődhetnek és az ősz folyamán zárulhatnak le.
Ezzel párhuzamosan 2009. december 31-ig elkészül a toronysisak teljes helyreállításának eredeti barokk stílusú kiviteli engedélyes terve a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1.000.000-Ft-os támogatásával.


       Örömteli tényként tartjuk számon gyülekezetünk által fenntartott Toldi Miklós Református Általános Iskola (A Toldi Baráti Kör adószáma: 19123068-1-09,           bankszámlaszáma: 11738046-20018102) és egyházközségünk közös alkalmait, többek között a Reformáció Ünnepét, elsős diákjaink  iskolapolgárrá avatását.
Iskolánk tanulói több országos, megyei és helyi versenyen vettek részt, értek el kiemelkedő eredményt. Istennek adunk hálát azért, mert a nyári szünidő során 9.000.000-Ft-os beruházással elkészült Iskolánk új tornaszobája. Terveink közt szerepel az Iskola teljes felújítása, melyhez folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket.  Köszönet a szülőknek, az iskola vezetésének, a pedagógusoknak, hitoktatóinknak, a technikai dolgozóknak, és mindazoknak, akik a gyülekezet ügyéért  fáradoztak. Életükre és munkájukra,  továbbra  is  Isten  gazdag  áldását  kérjük!
 
< Előző   Következő >