ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

 

AVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”

 

Kedves Testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2016. és Egyházközségünk fennállásának 426. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy ebben az esztendőben is megtartott bennünket, folytathattuk felújítási munkálatainkat és missziói alkalmainkat is.

       Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban vagy csekken is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, vakációs bibliahétre, konfirmációra, az ifjúsági hétre és ifjúságunk nyári táborozására nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára (400 db.) nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 776 gyermek tanul református hittant, heti 62 hittanórában. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. „ …megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20.: 35).

      Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi Karácsonya (162db) és az Egy Doboznyi Szeretet programot (77db). A gyűjtésben részt vettek gyülekezetünk tagjai, Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala, iskolánk, óvodánk, az állami fenntartású általános iskolák és a város polgárai. Valamint támogattuk a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot. Megköszönjük a Magyarországi Református Egyház támogatását is, technikai száma: 0066

      Nagytiszteletű Orosz Béláné lelkipásztor azzal a kéréssel fordult főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úrhoz, hogy vonja vissza berettyóújfalui beosztott lelkészi kirendelését. Nagytiszteletű asszony 2016. március 01-től egyházmegyei missziói lelkész, április 01-től pedig mezősasi helyettes lelkész is lett. Helyére főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr július 01-től, nagytiszteletű Kozma Mihályné lelkipásztort rendelte ki gyülekezetünkbe beosztott lelkésznek és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába vallástanárának. Életükre, szolgálatukra, szeretteikre Isten gazdag áldását kívánjuk Egyházközségünk nevében.


Isten kegyelméből az elmúlt esztendők alatt több nagy összegű felújítási munkát tudtunk elvégezni Templomunkon nagy részben pályázati forrásokból, összefogva Berettyóújfalu Város Önkormányzatával:

       2011-ben a Templomhajó feletti tetőszerkezet cseréje 45.520.010-Ft volt. Ez a pályázat 15 %-os önerőt igényelt (6.734.515-Ft), melyet az Egyházközség a közbeszerzői díjjal együtt (625.000-Ft), önerőből gazdálkodott ki. 2015-ben a Templom toronysisakjának helyreállítása, a károsult fa fedélszéki elemeinek cseréje, valamint a Templom körül az esővizet elvezető szivárgó építése és utólagos falszigetelés 39.090.600-Ft volt. Ebben a pályázatban az Egyházközség a közbeszerzői díjat (381.000-Ft) és a műszaki ellenőrzés díját (609.600-Ft), önerőből gazdálkodta ki. Szintén 2015-ben került sor a Templomhajó feletti mennyezeti nádvakolat cseréjére, valamint a födémgerendák megerősítésére 12.584.000-Ft összegben, melyben (4.584.000-Ft-os) egyházkerületi támogatás is volt. Ugyanebben az évben Templomunk toronyórája teljes belső felújításon esett át 393.700-Ft összegben, két presbiter testvérünk adományából.  Köszönet minden jókedvű adakozónak, az Egyházkerületnek, Egyházmegyének és a Város Önkormányzatának.
2015. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki egyházi közösségi központok felújítására, amelyet benyújtottunk 5.000.000-Ft-os összegben, a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti közösségi központ részleges felújítására. Ez forráshiány miatt nem nyert támogatást.

2015. november végén a Miniszterelnökség adatszolgáltatást kért minden gyülekezettől az elmúlt évek pályázati felújításaival kapcsolatosan. Egyben adatszolgáltatást kért a Miniszterelnökség minden még előttünk lévő 30.000.000-Ft-ot meghaladó fejlesztési, felújítási tervekről (Templomunk további felújítását, a Liszt Orgonát és a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti központ teljes felújítását, kávéháztól a kántori lakásig tüntettük fel).
   

A 2016-os esztendőben sor került a Kálvin tér 6. szám alatti parókia földszintjének belső felújítására (festés, mázolás, parkettacsiszolás, melléképület és garázs) 4.076.535-Ft. összegben (A Tiszántúli Református Egyházkerület 2.500.000-Ft-al támogatta a parókia felújítását).

Szeptember hónapban sor kerülhetett önerőből a Wesselényi utcai Imaház tetőcseréjére is 2.213.009-Ft-os összegben, ami azért vált szükségessé, mert a tető több helyen beázott.

A Kálvin tér 3. szám alatti Gyülekezeti Központunk udvar felőli falszerkezete az utóbbi években erőteljesen megrepedezett. Az elkészült talajmechanikai szakvélemény alapján szükségessé vált az alap megerősítése injektálásos módszerrel, a megsüllyedt falszakasz felvarrása és acélszerkezettel való megerősítése is, melynek anyagi terheit az iskolával közösen hordoztuk. Az Egyházközségre eső önerő 1.329.087-Ft. volt. November hónap 21-én került sor az Iskola új közösségi termének, dísztermének ünnepélyes átadására, melynek költségét az intézmény gazdálkodta ki.

A Diószegi Kis István Református Általános Iskola felajánlotta gyülekezetünknek, hogy a Templomban 14 sor padra új, modern padfűtést szereltet december hónapban. Ennek költségét az iskola hordozza, mely előreláthatólag 1.169.162-Ft lesz, Karácsony előtt el fog készülni, amit köszönünk az Iskolának. Az elmúlt időszakban egy kedves család 400db. párnát, egy kedves testvérünk pedig elektronikus hangszert adományozott templomi használatra.

November végén az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki egyházi közösségi központok felújítására is, a megpályázható felső határ 5.000.000-Ft. Az Egyházközség ezt a pályázatot készül benyújtani a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti közösségi központ részleges felújítására (gyülekezeti terem, hivatali helyiségek, ablakok és ajtók cseréje, szellőzővakolat és színezés az utcafronton és a belső udvar felé eső részen, valamint festés és mázolás). A pályázatot december 21-ig kell feltölteni elektronikus úton a Minisztérium honlapjára.

 

       A jövőben várható, előttünk álló pályázatokból a következőket kellene még megvalósítanunk a Templommal kapcsolatosan: vakolatjavítás kívül és belül; színezés, festés, mázolás; nyílászárók cseréje; az elkorhadt padok javítása, cseréje; elektromos kábelek cseréje a falban és a világítás korszerűsítése; az orgona felújítása; toronylépcsőzet cseréje; a fűtés korszerűsítése; a belső járószinti padlózat helyreállítása; a templomkert parkosítása és hangosítás.

 

Az Imaházban is szükségessé válik a nyílászárók cseréje, a fűtés és az elektromos hálózat felújítása. Ezekre is keressük a pályázati forrásokat, melyben segítségünkre vannak a Tiszántúli Református Egyházkerület pályázatírói, Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala és a Bihari Múzeum, akik jelzik, ha van kiírva olyan pályázat, amit gyülekeztünk be tud nyújtani.

Minden elvégzett munkáért az Örökkévaló Istennek adunk hálát, és hozzá fohászkodunk az előttünk álló feladatok elvégzéséért is.

 

        A Szivárvány Református Óvoda három csoportban 85 óvodás gyermeket, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 347 diákot nevel. Az állami fenntartású oktatási intézményekben 344 gyermek választotta a református hit és erkölcstant ebben a tanévben. Istennek adunk hálát a gyerekek között folyó szolgálatért is.

Köszönjük minden kedves testvérünknek a gyülekezet ügyéért való fáradozását!

 

             Az Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumától 100.000-Ft-ot nyert tudományos konferenciák tartására a REFORMÁCIÓ 500. évfordulója alkalmából. A konferenciát a Bihari Múzeummal együtt valósítottuk meg október 26-án a Múzeum nagytermében. Havi programokkal készülünk a jövő esztendőre, hogy ezt a kerek évfordulót méltó módon ünnepeljük meg Berettyóújfaluban is. 2017. január havában egyhetes kiállítás lesz az Iskola új emeleti dísztermében ezzel kapcsolatosan. A Templom előterében Kálvin domborművet szeretnénk felavatni, és a Városi Zeneiskola is készül ünnepi hangversennyel a reformáció havában.

       A felújítási munkák mellett nagy hangsúlyt fektetünk a misszióra, a szeretetszolgálatra, közösségi programok szervezésére: családlátogatás, gyülekezeti tagok meglátogatása, beteglátogatás családoknál és a kórházban, kórházi és házi betegúrvacsorás alkalmak, hittanosok és konfirmandusok meglátogatása, hátrányos helyzetű családok meglátogatása – segítése svájci és helyi ruha adománnyal, szeretetszolgálattól kapott alma adomány kiosztása, használtbútor és egyéb adomány gyűjtése és továbbítása rászoruló családoknak, adventi – virágvasárnapi – pünkösdi játszóház gyerekek számára, nyári ifjúsági hét, vakációs bibliahét, balatoni ifjúsági hét, Istentiszteletek a kórházban, a Fényes Ház Idősek Otthonában, a Mátyás utcai otthonban, testvérgyülekezeti találkozó, szeretethíd református önkéntes nap, kapcsolattartás a gyermekvárosi gyerekekkel, gyülekezeti kirándulások…

 

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a

Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a

Szivárvány Református Óvoda adventi – karácsonyi hírei:

      November 27-én, ADVENT I. vasárnapján az Imaházban délelőtt 09,00 órakor, a Templomban 10,00 órakor, az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában délután 14,00 órakor, a Kórházban 15,30-kor van Istentisztelet.  A Bihari Múzeum szeretettel meghívja gyülekezetünk tagjait az Adventi Varázs és Karácsony Fényei c. időszaki kiállításra, melynek megnyitója délután 15,00 órakor van a Múzeumban. 16,00 órakor Adventi Ökumenikus Istentisztelet van a Baptista Imaházban, igét hirdet: Dr. Kovács Krisztián lelkipásztor.  17,00 órakor városi adventi gyertyagyújtás a Szent István téren.

      November 28-án hétfőn délután 17,00 órakor adventi ikonkiállításra és egyházak viseletének bemutatására kerül sor a Nadányi Zoltán Művelődési Házban.

      December 4-én, ADVENT II. vasárnapján az Imaházban délelőtt 09,00 órakor, a Templomban 10,00 órakor, az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában délután 14,00 órakor, a Kórházban 15,30-kor van Istentisztelet. 17,00 órakor városi adventi gyertyagyújtás a Szent István téren, a Római Katolikus Gyülekezet szolgálatával. Igét hirdet: Rákóczi Jenő plébániai kormányzó.

       December 6-án, kedden délelőtt közösen várják és ünneplik a Mikulást, a Szivárvány Református Óvoda óvodásai és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályosai.

      December 6-án és 13-án kedden délután 16,00 órakor iskolára előkészítő foglalkozásokat tart a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a földszinti tantermekben. A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni.

      December 10-én, szombaton délelőtt 09,30-tól Adventi Játszóház lesz gyerekek számára a Kálvin tér 3-4 sz. alatt.

      December 11-én, ADVENT III. vasárnapján 09,00 órakor az Imaházban a gyermekvárosi gyerekek szolgálnak. A Templomban 10,00 órakor, az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában délután 14,00 órakor, a Kórházban 15,30-kor van Istentisztelet. 17,00 órakor városi adventi gyertyagyújtás a Szent István téren, a Szivárvány Református Óvoda kórusa szolgálatával. Igét hirdet: Farkas Attila adventista lelkipásztor.

      December 12-én hétfőn, 14-én szerdán, és 16-án pénteken, 16,30-tól lesznek a Diószegi Kis István Református Általános Iskola, művészeti iskolába járó diákjainak tanszaki vizsgái az iskola dísztermében (gitár, népi ének, népi furulya, citera, klarinét és furulya).

      December 13-án, hétfőn hagyományőrző disznótor lesz a Diószegi Kis István Általános Iskolában.

      December 13-án kedden 16,00 órától a város óvodásainak hirdetett adventi rajzpályázat eredményhirdetésére kerül a sor a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében.

       December 15-én, csütörtökön délután 16,00 órakor tartja a Nadányi Zoltán Művelődési Központban karácsonyi ünnepségét a Szivárvány Református Óvoda.

       December 16-án, pénteken délután 14,00 órakor karácsonyi műsorral kedveskedik a Szivárvány Református Óvoda és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola, a  Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.

       December 18-án, ADVENT IV. vasárnapján az Imaházban délelőtt 09,00 órakor, a Templomban 10,00 órakor, az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában délután 14,00 órakor, a Kórházban 15,30-kor lesz Istentisztelet. 15,00 órakor Jótékonysági hangverseny lesz a Járási Hivatal Dísztermében, Templomunk felújításának folytatásáért, Tornyi Blanka énekművész szolgálatával. Zongorán közreműködik, és a műveket ismerteti Fejszés Dániel kántor. A belépés díjtalan, perselyadományt szeretettel elfogadunk. Egyházközségünk bankszámlaszáma, 11738046– 20020543 OTP. Bank Nyrt. 17,00 órakor városi adventi gyertyagyújtás a Szent István téren, a Baptista Gyülekezet szolgálatával. Igét hirdet: Papp Dániel lelkipásztor.

      December 20-án, kedden délután 16,00 órától Diószegi karácsonyváró est lesz az iskola dísztermében.

       December 20-23-ig, keddtől– péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban délután 16,00 órakor, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 17,00 órakor.

       December 21-én szerdán délelőtt 09,00 órakor iskolánk diákjai szolgálnak karácsonyi műsorral az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában.

       December 21-én szerdán délután 14,00 órakor a kórház pszichiátriai osztályán

 karácsonyi Istentiszteletet tartunk a gyülekezet szolgálatával.

       December 22-én csütörtökön délután 14,00 órakor karácsonyi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai szociális otthonban a gyülekezet szolgálatával.

      December 24-én szombaton, SZENTESTE DÉLUTÁNJÁN, KARÁCSONYI      ÜNNEPI ISTENTISZTELET  lesz  16,00 órai kezdettel a Templomban, gyermekek, hittanosok, fiatalok, a Szivárvány Református Óvoda, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a Városi Zeneiskola szolgálatával.

      December 25-én vasárnap, KARÁCSONY ELSŐ NAPJÁN, úrvacsorás Istentiszteletet tartunk az Imaházban 09,00 órakor, a Templomban 10,30 órakor. Délután 14,00 órakor karácsonyi úrvacsorás Istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes Ház Idősek Otthonában a gyülekezet szolgálatával. Ugyanezen a napon délután 15,00 órakor Istentisztelet az Imaházban, 15,30-kor Kórházban.

      December 26-án hétfőn, KARÁCSONY MÁSNAPJÁN az Imaházban 09,00 órai kezdettel, a  Templomban 10,00 órai kezdettel vannak alkalmaink.

      AZ ESZTENDŐ UTOLSÓ NAPJÁN, szombaton este 17,00 órakor tartunk hálaadó Istentiszteletet az Imaházban.

      ÚJÉV NAPJÁN,  vasárnap délelőtt az Imaházban 09,00 órától, a Templomban 10,00 órától tartunk hálaadó Istentiszteletet.

 

Januártól péntek délutánonként konfirmációi előkészítőt tartunk.

A VI. Református Bál időpontja 2017. február 11. szombat, Városi Sportcsarnok.

Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

       A Magyar Református Szeretetszolgálat csomaggyűjtést szervez Nyilas Misi Karácsonya címmel, hátrányos helyzetű gyerekek számára. „Cipős dobozba zárt szeretet”. Töltsünk meg egy cipős dobozt olyan ajándékokkal, aminek saját gyermekünk is örülne. A dobozon tüntessük fel, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánjuk az ajándékot. A dobozokat december 06. kedd reggelig várjuk szeretettel a Berettyóújfalui Református Egyházközség hivatali helyiségébe 08,00 – 12,00-ig,  Kálvin tér 3. sz. alá.

       A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az esztendőben is megszervezi az élelmiszergyűjtési programot azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az arra leginkább rászorultaknak, tartós élelmiszerek kiosztásával. Töltsünk együtt reményt most kék vödrök helyett dobozba. Az üres dobozok átvehetőek a Berettyóújfalui Református Egyházközség hivatali helyiségében 08,00 – 12,00-ig, Kálvin tér 3. szám alatt. Advent 4. hetéig lehet azokat megtöltve visszahozni.

 

Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk  Kedves Mindnyájuknak!

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!

Áldáskívánással 2016. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.

 
< Előző   Következő >